Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
hyväksytty 29.1.2019 Patentti- ja rekisterihallitus
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Tammer Riders ry (lyhenne TaRi) ja sen kotipaikka on Tampere.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta ja erityisesti ratsastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

tarjoaa jäsenilleen kilpailu-, koulutus- sekä valmennus- ja harjoitustoimintaa. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen kuntoliikuntaa ja muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

harjoittaa julkaisutoimintaa

välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asuja voittoa tavoittelematta

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa ja hallitsee toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta

hankkii varoja järjestämällä tilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia ja harjoittamalla kustannus- ja monistustoimintaa.


3. Jäsenet

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta; varsinais-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenet – henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.


5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen peräkkäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.


7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä (lukuun ottamatta kannattajajäsentä) jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantar-kastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11. Seuran tilien hoito
Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun loppuun mennessä annettava seuran toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

Toiminnantarkastajan tulee maaliskuun 15. päivään mennessä antaa hallitukselle seuran kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastamisesta.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muut määräykset
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.Tampere, 10.12.2018